UNITED INTERNATIONAL PICTURES
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Witryna internetowa www.uip.com („Witryna") jest własnością United International Pictures B.V. („UIP") i jest przez nią zarządzana.

Przeczytaj uważnie Politykę prywatności oraz Warunki korzystania ze strony.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich witryn obsługiwanych przez UIP (o ile na danej stronie nie została zamieszczona inna polityka. W przypadku zamieszczenia innej polityki, należy stosować się do niej).

Korzystanie z niniejszej Witryny oznacza, że użytkownik przeczytał i zaakceptował zasady ochrony prywatności, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzi UIP w swojej Witrynie, w jaki sposób informacje o użytkowniku są wykorzystywane oraz jaki wybór ma użytkownik, jeśli chodzi o sposób zbierania i wykorzystywania informacji.

Niniejsza Polityka prywatności, podobnie jak sama Witryna, może ulec zmianie. Zachęcamy zatem do regularnego zapoznawania się z nią. UIP zastrzega sobie prawo do modyfikowania, aktualizowania, dodawania lub usuwania fragmentów lub zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie, podając uzasadnienie lub nie. W tym miejscu będę zamieszczane wszelkie zmiany i będą one obowiązywać natychmiast po ich opublikowaniu, chyba że podana będzie inna informacja.

Jakie informacje są gromadzone?

Informacje umożliwiające identyfikację użytkownika(PII):
„PII” to informacje umożliwiające identyfikację użytkownika, jak np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i protokół internetowy użytkownika (adres „IP”). Jeśli opcje korzystania z witryny wymagają zarejestrowania się, strona może poprosić o podanie danych niezbędnych do dokonania rejestracji. Udostępnianie informacji o sobie jest dobrowolne. Użytkownik ma zawsze możliwość niepodawania tych informacji. W przypadku nieudostępnienia wymaganych danych, użytkownik nie będzie miał możliwości korzystania ze wszystkich funkcji Witryny.

Informacje nieosobowe
W przypadku, gdy komputer użytkownika łączy się z naszymi serwerami internetowymi (na przykład podczas odwiedzania witryny UIP, przeglądania wiadomości e-mail w formacie HTML lub pobierania materiałów z witryny), serwery internetowe automatycznie zbierają informacje o korzystaniu z witryny. Adres IP użytkownika jest wtedy automatycznie rejestrowany przez serwer. Adresy IP służą do obserwowania zainteresowania użytkowników naszą stroną internetową (np. rejestrowania liczby wizyt). Informacje o użytkowaniu serwisu internetowego to dane, które opisują, w jaki sposób użytkownicy odwiedzają nas i jak poruszają się po stronie. Mogą one obejmować liczbę i częstotliwość odwiedzin każdej Witryny oraz długość pobytu, typ przeglądarki, a także dane odsyłające, które identyfikują stronę odwiedzaną przed i po korzystaniu z naszej witryny oraz adresy IP (więcej informacji na temat adresów IP znajduje się poniżej). Mogą pojawić się również informacje na temat zastosowanej technologii, dostępnej w celu korzystania z możliwie najbardziej efektywnej wersji Witryny, e-maila lub podobnej usługi.

W przypadku gdy UIP wykorzystuje stronę trzecią do obsługi reklamy w naszej Witrynie, reklamodawca może używać plików cookie, aby rejestrować liczbę użytkowników odpowiadających na prowadzoną kampanię. UIP nie ma dostępu do plików cookie umieszczonych przez strony trzecie ani też w żaden inny sposób ich nie kontroluje.

Korzystanie z plików cookie
Podobnie jak w przypadku większości witryn internetowych, strona UIP korzysta z przeglądarki „plików cookie". Pliki cookie to fragmenty informacji, które witryna przenosi na dysk twardy komputera użytkownika lub tymczasowo przechowuje w pamięci komputera użytkownika w celach rejestrowania informacji. Plik cookie jest zapisywany na twoim komputerze i służy do śledzenia poruszania się użytkownika po witrynie.

Wyłączanie / włączanie plików cookie
Większość przeglądarek skonfigurowana jest do automatycznego akceptowania plików cookie. Istnieje możliwość zresetowania przeglądarki w celu odrzucenia wszystkich plików cookie lub wskazania, kiedy plik cookie jest wysyłany. W niektórych przypadkach wyłączenie plików cookie wiąże się z uniemożliwieniem działania niektórych funkcji strony.

Udostępnianie informacji o użytkowniku i ujawnianie informacji osobom trzecim:
Firma UIP świadomie nie ujawni danych swoich użytkowników stronom trzecim ani też nie wykorzysta ich w jakikolwiek inny sposób bez uzyskania uprzedniej zgody użytkownika. Na wszystkich stronach gromadzących dane osobowe zostaną podane szczegółowe informacje na temat ich wykorzystania.

Firma UIP nie udostępnia swojego konta PII stronom trzecim do ich celów marketingowych, chyba że użytkownik wyrazi zgodę na takie działanie. Jeśli użytkownik zdecyduje się na otrzymywanie informacji i kontakt ze stroną trzecią, jego dane będą podlegać polityce prywatności tej strony, nie zaś Polityce prywatności UIP. W przypadku, kiedy użytkownik zdecyduje w późniejszym terminie, że nie chce, aby strona trzecia używała jego danych, musi skontaktować się bezpośrednio z nią. UIP może udostępnić PII użytkownika stronom trzecim w następujących przypadkach:

Bezpieczeństwo UIP
W przypadku, kiedy firma UIP zgodnie z obowiązującym prawem zostanie zobowiązana do ujawnienia informacji o swoich użytkownikach, w tym ich PII na żądanie organów administracji rządowej prowadzących dochodzenie lub w celu sprawdzenia przestrzegania zasad obowiązujących w naszej witrynie internetowej może udostępnić informacje o swoich użytkownikach. Firma UIP może również ujawnić te informacje w przypadku, kiedy okaże się, że działanie takie jest konieczne, aby ograniczyć odpowiedzialność prawną UIP lub chronić jej prawa, interesy lub bezpieczeństwo witryny, użytkowników lub innych stron.

Zmiana formy prawnej
UIP zastrzega sobie prawo do ujawniania, udostępniania i/lub przekazywania w inny sposób informacji użytkowników, w tym także informacji osobowych (PII), w związku z fuzją, przejęciem, konsolidacją, sprzedażą wszystkich swoich aktywów lub innej zasadniczej zmiany formy prawnej i organizacyjnej.

Przeniesienie Witryny
Bez uszczerbku dla praw UIP zastrzeżonych w przypadku Zmiany formy prawnej, UIP ma prawo przekazywać informacje, które gromadzi, w tym między innymi PII użytkowników stronom trzecim, które zakładają, nabywają lub są upoważnione do prowadzenia niniejszej witryny internetowej, pod warunkiem, że strona trzecia wyrazi zgodę na korzystanie z PII użytkownika zgodnie z zasadami ochrony danych, które we wszystkich istotnych aspektach są tożsame lub oferują większą ochronę niż ta zawarta w niniejszej Polityce prywatności.

Zbiorcze informacje statystyczne
UIP może ujawnić nieosobowe dane użytkowników, w tym statystyki zbiorcze stronom trzecim do prowadzonych przez nich celów statystycznych, w tym do opisywania usług UIP potencjalnym partnerom oraz innym stronom trzecim.

Linki
Należy pamiętać, że podczas poruszania się po naszej witrynie lub podczas przeglądania wiadomości e-mail lub innej zawartości udostępnianej przez UIP, użytkownik ma możliwość kliknięcia linków, które skierują go poza serwis UIP do innych stron internetowych lub treści online niekontrolowanych przez UIP. Użytkownik może na przykład zostać przekierowany na witryny rozrywkowe, witryny webmasterów lub linki od sponsorów i partnerów, które mogą zawierać logo UIP w ramach współpracy z marką. Klikając na link strony trzeciej, użytkownik zostaje przekierowany na witrynę strony trzeciej lub jej treść online. UIP nie jest w stanie kontrolować i nie odpowiada za zawartość witryn stron trzecich, z którymi łączy się użytkownik. Ponadto, strony, na które użytkownik zostanie przekierowany same gromadzą informacje o odwiedzjących oraz posiadają własne praktyki ochrony prywatności, które mogą różnić się od praktyk UIP. Zachęcamy zatem do zapoznawania się z polityką prywatności innych odwiedzanych stron internetowych.

Dostęp do danych osobowych
Użytkownik ma prawo wystąpić z prośbą o udostępnienie kopii swoich danych osobowych będących w posiadaniu UIP oraz skorygować ewentualne błędy. Jeśli chce skierować taką prośbę, proszony jest o wysłanie wiadomości e-mailową na podany poniżej adres. Należy pamiętać, że w takim przypadku – zgodnie z prawodawstwem Wielkiej Brytanii – firma UIP ma prawo pobrać opłatę.

Dane kontaktowe
Można skontaktować się z nami, pisząc na adres: United International Pictures, Building 5 Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Londyn W4 5YF.